Hudy Árpád: Mire jó az esszé?

„Mire jó az esszé?” – teszi fel címében a kérdést a karcsú, négyzet alakú kötet*, s az olvasó, ha már kezébe akad a nem éppen mindenhol kapható könyv, felül a provokációnak, és vizsgálat tárgyává teszi az öt szerző fejenként öt írását. Huszonöt rövid, lényegre törő esszét egy sor érdekes dologról és személyiségről.
Az igen eltérő szakmai hátterű, s korábban – Gimesi Zsuzsanna kivételével – már közös verskötetben is jelentkező kis szellemi szabadcsapat mentora Adamik Tamás klasszika-filológus, rétor, irodalomtörténész, nyelvész és műfordító, aki mindjárt a bevezető részben példát ad a címben megjelölt irodalmi ág művelésére. Az esszé meghatározása és története dióhéjban című metaesszé tömören és világosan, ugyanakkor könnyed, olvasmányos stílusban tekinti át a műfaj jellemzőit és legjelesebb képviselőit. Ebből kiderül, hogy a tizenhatodik századi francia író, Michel de Montaigne használta először az essai kifejezést, ezt a címet adva nevezetes elmélkedéseinek. A szó magyarázatához Adamik idézi Montaigne egyik magyar fordítóját, Oláh Tibort:
„Essai franciául annyi mint próbálkozás, kísérlet; jelzi mintegy, hogy aki ráadta a fejét, nem tartja magát csalhatatlannak, sem az állításait cáfolhatatlannak. Mint kiváló latinista azonban Montaigne valószínűleg  az eredeti exagium értelmét kedvelte meg, ami mérlegelést, fontolgatást jelent: embert, eszmét s művet, eseményt vagy jelenséget latolgat abból a szempontból, hogy helytálló-e a róla alkotott véleménye, illetve a közfelfogás).
Adamik ezután négy medalionban rajzolja meg az esszé ókori előfutárának tekinthető latin klasszikus, Seneca, a műfaj nevét és első iskolapéldáit megalkotó Montaigne és a francia mester után egy nemzedékkel az angol esszé hagyományait megteremtő Francis Bacon, valamint a műfaj legnagyobb magyar művelője, Hamvas Béla szellemi portréját. Majd a kötet szerzői követik egymást betűrendben, kivéve a mentorukat, aki, noha neve az ábécé szerint is az élre állítaná, maga elé engedi a fiatalabbakat. Négy esszéje a bizalomról, a csodáról, a törődésről és a munkáról fogalmaz meg egy élet során leszűrt, hiteles tanulságokat, míg az ötödik, a Kedves Babits Mihály! című képzelt levél a költészetről mond ítéletet.
Az Ön [esztergomi] kertjében sétálva, s az Ön verseit olvasva, az a hitem támadt, hogy nem a ma emberében van a hiba, ha nem kíván mai verset olvasni, hanem a ma versében, amelyet nem lehet olvasni. Az olvasó ősi igénye, hogy valami szépet és jót akar megtudni, ám sok mai vers nem képes eme ősi igényt kielégíteni: nem mond semmi fontosat, s azt is csúnyán mondja. Mint ahogy nem kívánunk ócska szövetből készült, rossz szabású, vagy éppen rongyos öltönyt hordani, mint ahogyan nem óhajtunk romlott nyersanyagból rosszul elkészített ebédet fogyasztani, és nem fordulunk csúnya nő után, éppen úgy nincs gusztusunk ahhoz, hogy semmitmondó, dadogó verseket olvassunk.
Baka Györgyi költő, a százhalombattai Hamvas Béla Szellemi Szabadegyetem irányítója, az orosz szellemtörténettel és kultúrával foglalkozó Az ikon kinyitása című tanulmánykötet szerkesztője érzékeny szövegeiben főleg Hamvas eszmevilágával, metafizikai és vallási gondolatokkal foglalkozik. Egy orosz Lélekhordozó című írása a zaklatott huszadik század egyik szellemóriásának alakját idézi fel.
Pavel Florenszkij (1882–1937) nem csupán az orosz vallásbölcselők, hanem az egyetemes kultúrtörténet egyik legnagyobb alakja. Univerzális tudós volt, teológus, filozófus, misztikus, matematikus, fizikus, csillagász, nyelvész, költő, botanikus és elektromérnök. Párhuzamosan folytatott elméleti kutatásokat és hatalmas gyakorlati munkát. Papi hivatását azonban mindenek fölé helyezte. Élő híd volt az egyház és az értelmiség között.  Ma azorosz Leonardo da Vinci-ként emlegetik, bár egyedülálló nagysága és lelki tisztasága nem igényel semmiféle összehasonlítást. (…) [A]mikor 1921–22-ben barátai és tanítványai zöme távozni kényszerült hazájából, Florenszkij maradt, osztozni akart népe sorsában. Nem fordult a szovjet rendszer ellen, elkerülhetetlen külső körülménynek tekintette, és folytatta tudósi, tanári, és főként hitvalló munkáját. Amikor a szent dolgokat gyalázták, akkor ő a keresztény értékeket oltalmazta. Külső megjelenése is rendhagyó volt, papi reverendáját sosem vetette le. 1928-ban letartóztatták és Nyizsnij Novgorodba száműzték, innen Gorkij körének közbenjárására rövidesen szabadult. 1933-ban tragikus fordulatot vett élete: szibériai lágerfogságra ítélték. A Bajkálon túlra került, ahol mérnökként dolgozott a Bajkál–Amúr vasútvonal építésén. Szabad óráiban verseket, elmélkedéseket írt, rabtársai lelki gondozását végezte. Megtörhetetlen lelki magatartása vezetett oda, hogy 1934-ben a hírhedt Szolovki lágerbe került. Lágercellává átalakított kolostori cellában raboskodott. Még itt is dolgozott: a jód tengeri algákból való kivonásának problémája keltette fel érdeklődését. A szolovki jód később több ezer katona életét mentette meg. Rabtársai által »a szabad«-nak nevezett Pavel Florenszkij atyát 1937-ben halálra ítélték, és december 8-án agyonlőtték. Az orosz ortodox egyház 1986-ben a hit mártírjaként szentjei sorába emelte.
Székelyföld, szerelem, gyermekkori frusztráció, a filmképek látszatvilága, a hagyományok irodalmi és filmes újrateremtői (Tolkien, Szőts, Wajda, Tarkovszkij) – ezekkel a témákkal jelentkezik a kötetben Deák-Sárosi László költő, nyelvész, zenész, filmteoretikus és -kritikus, esszéivel is bizonyítva nemcsak szakmai sokoldalúságát, hanem konzervatív értékrendjét és hagyománytiszteletét is. Képi világ, látszatvilág című írásában például a modern filmkészítők éthoszát vizsgálja kritikusan.
A képjelek közlőjére létezik egy kultúrtörténetileg fontos szó: a »képmutató«. A képmutatóról ma az jut eszünkbe, hogy olyan ember, aki mást mutat valamiről, valakiről, mint ami/aki valójában. A képmutatás a hamisság, a becsapás, az álszentség rokon értelmű szava. Azonban ez nem mindig volt így. A képmutató eredetileg nem bírt negatív felhangokkal, a színészi előadóképességet jelölte. Már a görögöknél így volt a »hypokrites« és szócsaládja esetén. Felénk a képmutató egy bizonyos vásári színészt vagy általában előadót is jelölt, aki mondandója hitelességét képek mutogatásával támasztotta alá. Nem törvényszerű, hogy a képmutató visszaéljen a tudásával, de bizonyára gyakran előfordult, mivel a csaló jelképévé vált.
A saját arcot és más képet mutogatónak erősebb az éthosza, mint az írónak. A szakma régi, és a fogalom is nagy szórást mutat a negatív tartalommal való telítődést illetően. Legalább tucatnyi vers van már az Újszövetségben is, amelyik a képmutatást minden bűn közül a legszigorúbban ítéli meg. A »hypokrites« a jámborság köntöse alatt alattomos, gonosz dolgokat művel farizeus módon, az isteni ige és törvények helyett a maga eszméit tolja előtérbe, de végül maga is vak lesz, hiszen cselszövései előbb-utóbb önmagát is becsapják.
Gimesi Zsuzsanna református lelkész gondolatfutamai a hithez, közelebbről a Szentíráshoz kapcsolódva  vizsgálnak egy-egy alapvető kultikus fogalmat: templom, királyság, nő, gyógyulás vagy – A félelem paradoxona című írásában – az ember egzisztenciális fenyegetettség-érzése.
Akkor támad félelem az emberben, ha a fenyegetettség a közelben, illetve emberi értelemmel fölfogható időn vagy távolságon belül jelentkezik. A filozófus Heidegger szerint minden félelem gyökere a haláltól való félelem, hiszen tudjuk, hogy már elindult felénk és egyszer elér. A tudat sokszor (…) megpróbálja kiegyensúlyozni, körültekintő óvatossággal távol tartani, sőt, serkentő hatásúvá tenni. Ha ez nem így lenne, minden ember örökös rettegésben élne. Mégis, a lélek legmélyén a halál, mint elkerülhetetlen valóság, újra meg újra előtolakszik, hiszen az ember az egyetlen élőlény, amely a halál tudatával éli le az életét. Emberlétünk szoros tartozéka tehát a félelem, amely átélhető mint szorongás, nyugtalanság, ijedelem, rettegés, pánik vagy rémület.
Kierkegaard, aki teológiailag talán a legmélyebben nyúlt az emberi félelem kérdéséhez, A félelem fogalma című művében arra a következtetésre jut, hogy a bűnbeesés – az ember bűnössé válásának – mély titka az, hogy a bűn egyidejűleg félelem is.
A Bibliában a félelem mint állapot akkor jelenik meg először, amikor a bűnbeesett ember Isten kérdésére így felel: »Szavadat hallám a kertben és megfélemlém.« Ebben a képben döbben rá az isteni fenyegetés tartalmára, miután evett a jó és rossz tudásának fájáról – büntetése lesz a halál.
B. Tóth Klára festő-restaurátor, költő, író, akinek fotói és grafikái kellemes vizuális élménnyé is avatják a huszonöt esszét tartalmazó kötetet, archetipikus motívumokat, ősi hiedelmeket idéz meg és mutat ki egyrészt a kortárs festészetben, másrészt apró, hétköznapinak tűnő dolgokban. Például A létramotívum szakralitása és az ugróiskola című esszéjében.
A létra minden háztartás elemi tartozéka. Miközben felmászunk rá, és leemeljük a befőttet a stelázsiról, vagy a könyvet a könyvespolcról, gondolunk-e arra, hogy a létrát már a legősibb időben is  az eget a földdel összekötő szimbólumként ismerték?
Az egyiptomi hitvilág Nut égistennőt minden földi lény szülőanyjának tartotta, egy piramisszöveg szerint egyik neve is »létrá«-t jelent, és a Tejutat testesítette meg. (…)
A Bábel tornya középkori ábrázolásain Isten áll a létra vagy a torony tetején, tehát ő a végcél, őt akarja az ember elbizakodottságában túlszárnyalni. (…) Egy 12. századi ikonon Jézus áll a létra tetején, és segíti föl az embereket, máshol Jézus és Mária emeli az égbe a létrára fektetett szerzetest. (…)
De mi köze van a létrának az ugróiskolához? Egy középkori angol templom »ugróiskoláján« a templom alaprajzú forma alján a Föld, tetején az Ég felirat olvasható, fölül a Mennyország és a Pokol betűjelzései. A témára rákeresve sok analógiát találtam a legkülönbözőbb népcsoportoknál. Eszerint a létramotívum nemcsak függőlegesen jelenhet meg, hanem ez a mai napig közkedvelt szabadtéri gyermekjáték, amit a világ minden részén ismernek, szintén őrzi az ősi létraszimbólumot. A gyerekek nem is tudják, hogy saját, nehézségekkel, próbákkal terhelt életútjuk végigjárására készíti fel őket a játék, ahogy hajdan a zarándokok a templom kövezetén járták végig – sokszor térden csúszva – az ugróiskola ősét.
A témák sokszínűsége mellett erénye a kötetnek a rövidség és az olvasmányosság. Az írások többsége a tartalmas mondanivalót, komoly szakmai kérdést is könnyedén, közérthetően tárgyalja, ami a vérbeli esszé védjegye. A műfajban járatos műélvezőnek nem okoz csalódást, mindazoknak pedig, akik most fedezik fel az irodalom, művészet, filozófia és tudomány határmezsgyéin kószáló értekezést, kitűnő kedvcsináló a további szellemi barangoláshoz.
Mire jó hát az esszé? A kérdést fölvető, igényes kis gyűjtemény maga a válasz: az olvasóknak – s minden bizonnyal a szerzőknek is – épülésére s gyönyörűségére.

(Irodalmi Jelen, 2016/6.)

 

LÁSZLÓ ANIKÓ: 30 év – 30 vers

(Véghelyi Balázs: Önarckép)

Különleges élmény keretében ismerhettük meg Véghelyi Balázs Önarckép című hangoskönyvét. A százhalombattai szerzővel Baka Györgyi költőnő beszélgetett október 18-án a Hamvas Béla Városi Könyvtárban. A találkozó egyúttal az Üveghegy Kiadó bemutatkozására is alkalmat adott.
Az album harminc versével Véghelyi Balázs harmincadik születésnapját ünnepli, így adja magát az eddigi életpálya áttekintése is. A szerző hét évesen írta első versét, ami így kitüntetett helyzetbe – például erre a lemezre – került, az utána következő próbálkozásokkal szemben. Első irodalmi sikerét 13 évesen érte el. János vitéz és Toldi közös kalandjait elbeszélő költeménye első helyezést ért el egy egri pályázaton. 17 éves korában elküldte legjobbnak vélt verseit Csoóri Sándornak, akitől kritikát kért és kapott. Mai napig ápolja kapcsolatát a költővel, követi útmutatásait költészetében. Balázs első kötete épp tíz évvel ezelőtt jelent meg, Magyar poharak címmel, amit azóta számos kiadvány követett, bennük a versek mellett, tanulmányok, esszék, kritikák. 2010-ben közreműködésével jelent meg az Útravaló énekek című, megzenésített gyerekverseket bemutató album.
Az Önarckép lemezen Véghelyi Balázs harminc verse hallható, az első és az utolsó megzenésítve, a többit a szerző maga mondja el. Baka Györgyi elsősorban a költőkre nem mindig jellemző dinamikus, jól érthető előadást emelte ki a hangoskönyv érdemei közül. A beszélgetésnek különösen érdekes színezetet adott, hogy a gyermekkora óta verselő fiatalember írásait egy felnőtt fejjel írni kezdő költőnő mutatta be. Györgyi a saját szemszögéből vizsgálta a verseket, továbbgondolva, a sorok között keresgélve tette fel kérdéseit vagy emelt ki részleteket, izgalmas párbeszédet alakítva ki így az ifjú szerzővel.
A beszélgetést egy ponton a tízesztendős Násztor Eszter népdal-csokra díszítette, aki az Önarckép című albumon is közreműködik egy Csordás Levente által megzenésített versben.
A találkozó végén Véghelyi Balázs bemutatta legújabb vállalkozását, az Üveghegy Kiadót, amelynek gondozásában már megjelent Deák-Sárosi László elbeszélő költeménye, a Libás Matyi, és szintén tőle a Keresztút című szonettkoszorú, valamint az Önarckép című hangoskönyv. A közeljövőben kerül ki a kiadótól Bozók Ferenc Magán(y)lexikon című kötete, a jövőben többek között grafológiai témájú könyvek megjelentetését is tervezik.
Véghelyi Balázs legközelebbi munkája a dalszövegírás történetét kívánja feltárni és bemutatni, a népdaloktól, a sanzonokon, a hatvanas-hetvenes éveken át egészen napjainkig. Megjegyezte, “103 évesen szeretne hősi halált halni”, addig még számos tervét és álmát szeretné megvalósítani.

(Százhalombattai Hírtükör, 2013. október)

BÜKI ATTILA: Miért írunk verset?

– Költői est négyesben –

Rendhagyó irodalmi antológiát tartok a kezemben. A könyv előzménye ugyanis az, hogy a rákospalotai Csokonai Mihály Művelődési Központ munkatársai tavaly májusban költői estet szervez­tek Adamik Tamásnak, Baka Györgyinek, B. Tóth Klárának és Deák–Sárosi Lászlónak, valamint Kasó Tibor dalszerzőnek. Kasó az említett szerzők verseiből néhányat megzenésített és be is mutatott a költői esten. Az ebből készült CD melléklete az antológiának.
László Tamás polgármester, megtapasztalva a szerzői est sikerét, anyagi hozzájárulásával segítette a Miért írunk verset? című antológia megjelenését. És nem csak a költői est sikere miatt. Elsősorban “azért, mert az önkormányzat igazi hivatása és küldetése az, hogy az itt élőknek energiát adjon, az itt élők energiáit szabadítsa fel, támogasson minden olyan törekvést, ami az egész közösséget előbbre viszi és egyben feljebb is emeli. Az alkotó energia sokféle: az egyik várost üzemeltet, fejleszt, a másik intézményt alapít, működtet, a következő figyelme a zöld környezetet szépíti, óvja, és vannak rejtettebb energiák, a szellem, a lélek energiái. Ez tör utat magának a gondolatban, a versben, az azt kísérő esszében… Miért támogatjuk egy verseskötet megjelenését? Mert ezzel teszünk eleget a megmaradás törvényének, a szellem, a lélek megmaradását, sőt továbbszárnyalását szolgálhatjuk” – írja az antológia fülszövegében.
A költői est, illetve az antológia beköszöntőjét Adamik Tamás jegyzi, aki az ELTE klasszika-filológia tanára. Köszöntőjében a költészet közösségi funkcióiról, huszadik századi megnyilvánulásairól szól, majd költőtársaira hívja fel a figyelmet. Baka Györgyit “a virágok és illatok” költőjének tartja. Deák–Sárosi Lászlóról azt írja, hogy “filozofálásra hajló költőalkat, aki a modern verstechnikát éppen úgy ismeri, mint a klasszikus formákat”. B. Tóth Klárát kísérletező költőnek tartja, akinek “szövegrétegei olyan színesek és változatosak, mint képei és grafikái”.
Rendhagyó az antológia azért is, mert alkotói tizenkét költeményüket és költeményeikhez kiegészítő ajánlásként írt miniesszéjüket adják közre.
Baka Györgyi érzékeny, környezete világára fogékonyan rezonáló személyiség, aki értelmiségi nemzedéke hanghordozásával, karakterével és szemléletével lép fel. Gyermekkorának, környezetének megrázó emlékei mellett visszatérő gondolata az apahiány, szeretetvágy és a szerelem. Számot ad embertársaihoz, hazához való kötődéseiről. Finom vonalú rajzai közvetítik az érzelmi és erkölcsi melegségű kötődéstudatot. “A bodza, hárs és jázmin / illatát borzolja hajamba a szél / rendületlenül sírva, nevetve élek itt / belül hordozva tájaid, hazám”. (Hazám) Baka ragaszkodik a történelemben meg-megújuló folytonos etikai modellhez, a költői feladatvállalás életalakító és életnemesítő voltához.
A vers misztériuma címmel írt esszéjében arra figyeltet, hogy fontosnak tartja a költészetben a költői én hangsúlyos megjelenítését. Görömbei Andrást idézve vallja, hogy merjünk személyesek lenni, éppen ma, amikor “… a szerepnélküliség abszolutizálása, a jelentésképzés szélsőséges elbizonytalanítása, a költői én teljes trónfosztása, a nyelvroncsolás és a nyelvjáték túlhajtása, a valóságvonatkozások ünnepelt kiiktatása leszállította a költészet értelmét a társadalom tudatában”.
Deák–Sárosi László verseit olvasva Áprily Lajos jut eszembe nem csupán Parajd kapcsán, ahol mindketten gyermekkorukat töltötték, hanem igényes költészete miatt. Mintha Áprilyt tekintené mesterének, akit kevésbé érdekeltek a formabontó divatok és izmusok. Deák–Sárosi is mesterien alkalmazza az időmértékes ritmikát. Hitvallása: “…Legyen szabad, kötött: te kellenél, / S ha ködbe, rögre nem terel kivétel, Ravaszdi mérce nélkül is zenél.” (A vers­ről) Stílusa természetes és csiszolt, elmélkedő és játékos. Az antológiában verseket közöl a jeltanról, feleségével való találkozásáról, a Tisza-tóról, a Kifulladásig című filmről…
Deák–Sárosi a versírást alapvetően érzelmi kérdésnek tartja, melyben az együttérzés motivációja a meghatározó. “A költészet kapcsolat a gondolatok, érzések, lelkiek mélyebb rétegeivel. Dogmáktól mentes vallás, amiben a lényeg az őszinteség és az igazság, vagy legalább ezek keresése,… aki komolyan veszi feladatát, az azért ír verseket, mert hisz egy igazán mély, lelki, isteni világéval rokon kommunikációban” – írja.
B. Tóth Klára a versírást egy belső folyamat elindulásának látja: “a kép, a látvány előhívja a régóta hordozott gondolatot, máskor a gondolat ölt testet, mint egy vízió, vagy a szavak találnak egymásra valami titokzatos rejtély folytán…” Deme Tamás írja róla, hogy Rákospalotához leginkább kötődő költő, képzőművész, aki “nem ideologizál, hanem szökőkútként önti, fröccsenti, versekben tékozolja szerteszét jó szemű megfigyeléseit.”
Ezúttal gyermekkoráról, utazásokról, Szentendréről, a Dunáról… és a kiszámíthatatlan emberi viszonyokról olvashatunk. Ő készítette részben a kötet illusztrációit (fényképeket, fotókat) is, melyekkel a kötet szépségét gazdagítja Kormány Verával és Vargosszal.
Adamik Tamás A költői mesterségről című dolgozatában verselemzései által szinte bevezetni kívánja versvilágába olvasóit. Négy tematikai csoportba rendezi versciklusát. Az elsőbe ifjú korában Ballószögről és édesanyjáról írt verseit szerkeszti. A második csoport költeményei a Bölcsesség, Templomban címűek az élet igazságairól, mélységeiről beszélnek, s mivel a versek lényegüket tekintve imák, így Istenhez is szólnak… A Balaton menti Fülét láthatjuk a Kőhegyről és Verőcét a Fehér-hegyről. Míg Füléről a bőség képe tárul elénk a versből, addig a verőcei felhők így susognak: “… gyorsan pusztul minden. / Pusztul élet, az eszme, / ősök szent hite. Pusztul / ember, teste s a lelke.” A harmadik csoport verseit a szerelem köti össze. (Szőlőben, Epervasárnap, Virágmezőben, Szerelem) A ciklust Ars poetica című hexameterben írt költeménye zárja.

(Kelet Felől, 2014/1.)

BÖLÖNI DOMOKOS: Írók a szülőföld ölében

(Székely Ferenc: A szülőföld ölében. Beszélgetés tíz magyar íróval)

Második beszélgetőkönyvét adja közre Székely Ferenc. A szülőföld ölében című kis kötet előszavát Véghelyi Balázs költő jegyzi. A beszélgetőkönyvekről a hangfelvételek jutnak eszébe, “Bartók és Kodály fonográfjától a legmodernebb stúdiófelvételekig. (…) Minden ilyen könyv közös jellemzője a polifónia, vagyis a többszólamúság. Ahogy a zenében egyik szólam feltételezi a másikat, úgy feltételezi a kérdés a választ, illetve úgy feltételezi a kérdező a válaszolót, a válaszoló pedig a kérdezőt. Egyik ember a másikat. Székely Ferenc tíz beszélgetést nyújt elénk ebben a könyvben. Mind a tíz interjúalany író, mindegyikük mögött jelentős életmű áll, és mindegyik beszélgetés apropója egy kerek születésnap volt. A tíz író, szigorúan alfabetikus sorrendben: Czegő Zoltán, Csávossy György, Fodor Sándor, Jókai Anna, Király László, Lőrincz György, Nagy Miklós Kund, Ráduly János, Szász István Tas és Szávai Géza. Különböző alkatú szerzők. Különbözik a sorsuk, a lakóhelyük, az írásművészetük, a világképük. Ami közös nevezőre hozza őket, az leginkább Székely Ferenc személye és érdeklődése. De nem félek a nagy szavaktól sem: szeretete.”
A Mezőség szülötteként felcseperedett szerzőt a Kis-Küküllő mentére vezérelte sorsa. Munkahelye Erdőszentgyörgyhöz köti, lakhelye a közeli Vadasd. Ez a település azzal büszkélkedhet, hogy százhatvan éve ott született Jakab Ödön (Vadasd, 1854. július 26. – Budapest, 1931. március 5.) költő, író, drámaíró, irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (1924), aki kora irodalmának egyik legnépszerűbb alakja volt, népi-nemzeti irányú verseinek, prózai és színpadi műveinek köszönhetően a 19–20. század fordulójának legkedveltebb szerzői közé tartozott. És ott született Molnár Dénes (1947. július 22. – 2000. február 19.) grafikus, festőművész.
Sütő András unokaöccse, az Anyám könnyű álmot ígér című könyv Gyümölcsoltó Gergelyének hatodik gyermekeként világra jött Székely Ferenc (Pusztakamarás, 1951. június 5.) a közösségi érdeklődést, az irodalom szeretetét a családi környezetből hozta magával, istenadta székelyföldi lakhelyén pedig csakhamar kedvet kapott a néprajzi kutatómunkához, és tanulmányokban, könyvekben gyümölcsöztette az így megszerzett tudást, tapasztalatot. A lapszerkesztés sem áll távol tőle, hiszen a Havad községi Kolompszó és az Erdőszentgyörgyi Figyelő című kiadványoknak is munkatársa, szerkesztője.
A riporteri munka, a tájolás mellett mindenekelőtt közösségi érdeklődése hozta kapcsolatba megannyi jeles személyiséggel az évek során. Éles szemű méltatója meg is jegyzi, hogy Székely Ferenc született közösségi ember, abból a fajtából, aki nemcsak aktív részese, hanem szervezője is tud lenni egy közösségnek, eddigi munkásságában is ez a törekvés jellemzi: “Székely Ferenc kiváló beszélgetőpartner: felkészült, kíváncsi, nyitott. Szabad teret ad a a megszólítottak gondolatainak kifejtésére, ugyanakkor egyenes mederben tartja a beszélgetéseket, védve az olvasót a felesleges szavak áradatától. Ennek eredményeként jó minőségű, éles portrékat kapunk valamennyi megszólalóról, de tegyük hozzá, hogy magáról Székely Ferencről is. Nem akar előtérbe kerülni, mégis: ebből a könyvből a kérdező személyisége és gondolatai is elénk tárulnak.”
Hadd villantsunk fel néhány gondolatot a könyv szereplőitől:
“Tudtam s máig is tudom, hogy az irodalom nem felszabadulás, mármint az írásművészet, hanem elkötelezettség egy nép és az igazság mellett.” (Czegő Zotán).
“Elmondhatom: szép életem volt. Sok sikerrel, örömmel, de kudarccal is, és a legnagyobb fájdalommal is, ami embert érhet.” (Fodor Sándor)
“A próza a ruhám, a költészet a bőröm.” (Király László)
“Sose tudtam, hogy mit fogok írni, mielőtt hozzáfogtam volna. Aztán hozzáfogtam, és elkezdett alakulni.” (Lőrincz György)
“Az interjú a kedvenc műfajom. Nemcsak azért, mert szép és érdekes feladat őszinte megnyilatkozásra, olykor önmaga előtt is titikolt problémák kimondására késztetni a beszélgetőtársat, hanem azért is, mivel a világra, az emberi jellemekre, sorsokra, érzelmekre nyitott, valóban kíváncsi kérdező saját magáról is vall az olvasóknak.” (Nagy Miklós Kund)
“Ha a harangnak kitépik a nyelvét, nem harang többé. A nyelvvesztett nemzet is elvész. Kérjük Isten segítségét megmaradásunkra, a minőségi életre, de tegyük hozzá, amit saját erőnkből is megtehetünk!” (Jókai Anna)
“Mint ahogy írónak, költőnek is születni kell, jó gyűjtőnek is születni kell. Ők akadályozhatják meg a néphagyomány sírbavitelét.” (Ráduly János)
“Ezt a kort, amit elértem, a vörösbornak és Isten segítségének köszönhetem.” (Csávossy György)
“Még szeretnék néhányszor sízni a Hargitán a nyolc unokámmal. Már valamennyien megtanulták ezt a lelket felszabadító, természethez láncoló, önbizalmat építő sportot. S mindezt úgy és azért, hogy az unokák (és mindnyájunk unokái) ezáltal is könnyebben eljuthassanak arra a pontra, amikor az ember rájön, hogy mi dolga van ebben a világban.” (Szász István Tas)
“Kíváncsi lennék, ha két pasas úgy 50–70 esztendő múlva, mint mi most, beszélgetne, miként elmélkedne azon, hogy melyik Szávai-mű állta ki az idő próbáját?” (Szávai Géza)

(Stádium, 2014/2.)

TARBAY EDE: Keresett szavak Bozók Ferenc Magán(y)lexikonának könyvbemutatójára

Lassan egy generáció óta tesszük fel gondolatban és szavakban a kérdést: érdemes volt? Aszerint, hogy ki válaszol, napjainkra eléggé egyértelmű, ha az anyagiakra tekintünk: akiknek rosszabbul megy, nem, akiknek jobban: nagyon is! Ahogy Bozók Ferenc legújabb kötetét nézegetem, eszembe jut első, 1962-ben megjelent, két íves füzetecském, az Aiszóposz meséit átdolgozó A hold ruhája előtti ”vizitációm” egy ismeretlen valakinek a lakásán, aki meg akart ismerkedni velem. A szó szerinti Valaki, mint évtizedekkel később megtudtam, a Móra Kiadónál megjelenő könyvek egyik – nem kellemetlenkedő – cenzora volt. Feltehetően azért nem a hivatalában kellett felkeresnem, mert az nyomban elárulta volna feladatát is, ami a mából visszatekintve az akkori kéziratom szellemi, politikai súlyára, mára Aiszóposzhoz méltón nevetséges.
A korábban felvetett kérdésre a mai válaszom, minden keservem ellenére: igen. Érdemes volt. Azoknak, akik az elmúlt két évtizedben léptek be az irodalmi életbe, nem kellett letegyék a névjegyüket egy Rákosit magasztaló vers fölé-alá, később már csak rendszerhűségüket bizonyítva egy Tűztánc antológiába. Talán ezért is, korom miatt is felfokozottan figyelem a legújabb generáció jelenlétét mind a könyvpiacon (nyomban egy új, negatív fogalom), mind a folyóiratokban, egyedi szemlékben, mint az Artisjus tájékoztatójában.
Ezek közé az őszintén irigyelt (érdekes, lehet nem őszintén irigyelni valakit?), tehát az irigyelt fiatalok közé tartozik Bozók Ferenc is. Először egy régi Nagyvilág-számban figyeltem fel rá, amikor elolvashattam Baudelaire-, majd Burns-esszéjét, de amikor verseire bukkantam, nem biztos, hogy nyomban azonosítottam az esszéíróval.
Aztán következett a személyes találkozás, a Kortársalgó kötetében közölt interjúja, amit két folyóiratbeli közlés előzött meg. A szó, szavak, mondatok szabadságérzete mellé ekkor társult a közlés szabadsága, a gondolatszabadság természetes lehetőségének érzése. Azok, akik az utóbbi évtizedekben emelkedtek ki a névtelenségből, nem tudom, tudják-e, mennyire más körülmények között startolhattak, startolhatnak (ezért is kívánkozott ki belőlem személyes ”élményem”). Ehhez a szabadsághoz tartozik a Magán(y)lexikon is, régi és új, aforisztikus vagy életérzést összegező szövegeinek gyűjteménye, távoli rokona Pilinszky szálkáinak, Weöres egysorosainak. Ez egyben arra sarkal, hogy újra olvassam a Nagy Száraz Magányos verseit, mert különösen utolsó köteteire visszagondolva mintha egy-egy szálka egy hosszabb vers töredéke lenne, esetleg ezek a töredékek egymástól távol függnének össze.
No, ezért is vagyok hálás Bozók Ferencnek, aki verseiben gyakran jár sokunk elődje nyomában, és aki egyik-másik írásával erre a régi bizonytalanságomra hívja fel a figyelmet, és ingerel most a bizonyosság keresésére. De arra is, hogy a magam spirálfüzetben őrzött kéziratait átnézzem, hátha találok értékesebb sorokat egy értéktelennek tekintett, így számítógépre már nem került versben.
Amikor még csak készültem erre a könyvbemutatóra, újra és újra az volt a végül elvetett kiindulópontom: ahogy a gyerekek fejlődését napról napra látni lehet, úgy lehet látni bizonyos kor után a romlást is, és ez mindkét esetben gyorsuló. Ez olyan bozokferis, gondoltam, csak éppen a tőle megszokott költészet, gondolat, versdallam összhangja, spontaneitása hiányzik belőle. Aztán most, a kötetet végigolvasva rátaláltam a szavaira, a Vonat címszóban: ”Ez a vonat most van indulóban. Őszi bánat zeng az indulóban. Végleg itt marad, mit itt feledtél, ez a vonat vissza már sosem tér.”

(Váci Polgár, 2014. április; Agria, 2014/2.)

PEKAREK JÁNOS: Házaspári kötet: külön visszaemlékezések közös lapokon

(P. Szatmári Erzsébet – Pásztor Bertalan: Kaleidoszkóp)

Egy könyv két szerzőtől: egy régi, sokkönyves írótól és egy pályakezdő, de tapasztalt embertől.
Párját ritkító könyvvel rukkol elő a Pásztor házaspár: mondhatni négykezest írtak emlékeikől.
Közösen, de mégis külön. Pásztorné Szathmári Erzsébet újszalontai gyerekkori emlékeiből fűzött remek novellacsokrot. Szabó Magdára emlékeztető stílusban, Pásztor Bertalan pedig tanári és közéleti pályafutásából villantott fel néhány részletet. Már csak ezért is találat a százhalombattai Üveghegy Kiadó által gondozott, az érdi Rózsa Nyomdában készült 340 oldalas kötet címe: Kaleidoszkóp.
Eredetileg a kézirat az Üzen a múlt címet viselte. A szerzők azonban meggondolták magukat, találóbbnak érezve a mindig más és más képet mutató gyerekjáték elnevezését, olyannyira, hogy még az alcímeket is megváltoztatták. A feleség által írt fejezetek Gyöngyfüzér helyett a kötetcímet, a férj által írt oldalak pedig az Újvárosi mozaikképek helyett az Újvárosi kaleidoszkóp címet kapták.
De ez csak érdekesség. Mint ahogyan az is, hogy a kötet ajánlóját költő, író fiuk, Pásztor Attila írta, tőle telhetően elfogulatlanul, viszont rávilágítva az írások egy közös és mindenképpen elismerésre méltó vonására: a nyelvezet, a stílus konzervativizmusára.
Amit, félreértés ne essék, dicséretnek szánunk. Manapság, amikor gyakran öncélú formakísérletek fedik el a művek jobb sorsra érdemes tartalmát, a kor divatjának nem behódoló nyelvezet (idézet Pásztor Attilától) valóban üdítően olvasmányossá teszi a könyvet.
Ami pedig nehéz időkről szól. Hogyan is lehetne másképp, amikor Pásztor Bertalan 1931-ben, házas- és hivatásbeli társa pedig 1936-ban született.
Mégis: a feleség szociográfiai mélységű (idézet a férjtől) kisgyerekkori novellái a trianoni határ mellé szorult kis falu életéről, ahonnan látni a nagyszalontai templomtornyokat a határ másik oldalán, ahová korábban ezer szállal kötődött a vidék, minden megpróbáltatás ellenére is képes felmutatni az idilli gyerekkort.
A férj lüktetőbb tempójú visszaemlékezései viszont (amelyek a kritika és a tanulmány tulajdonságait is ötvözik) tanári és közéleti működéséről, a közelmúltról festenek tanulságos és emlékezetes képet. Amiből személy szerint hiányolom ugyan a rendszerváltás idejének részletezését, de kénytelen vagyok elfogadni a tanár úr megjegyzését: még nem telt el elég idő ahhoz, hogy megfelelő rálátással és távolságtartással tekinthessen az elveszett illúziók éveire. De hát ideje van még bőven…

(Dunaújvárosi Hírlap, 2014. szeptember)

GERGELY TAMÁS: Varázsmesék

(Balogh Ágnes Emese: Balázsmesék)

Alulírott egyik legkellemetlenebb élménye az, hogy Magdus néni elküldi a csorgóra vízért. Maga a teli korsó víz sem túl könnyű, ráadásul egy vakációzó kilencéves városi gyermeknek lehorzsolhatja a bőrét a bokájáról, a nagyobbik baj mégis az, hogy vízhordó útja közepén tanyáznak a libák. És felismerik a viseletéről, vagy a viselkedéséről, hogy idegen, és nyújtják a nyakukat, hogy „szípják” meg. Vészjóslóan közelednek, tanácsos az iskolaudvaron kikerülni őket…
Úgyhogy én tökéletesen megértem Balázs félelmét, és igazolom, hogy egy különben szelídnek és kedvesnek tűnő lény is lehet félelmetes és ellenséges, pont úgy, ahogy a szerző leírta a Hattyúharc című mesében. A helyzet hozza ki belőlük, de lehetnek gyilkos szándékúak, csak azt a Balázs Anyukája nem tanulta meg. Balázs, ha az olvasót érdekli, a Balázsmesék hőse, a szerző Balogh Ágnes Emese, megjelentette a százhalombattai Üveghegy Kiadó.
A könyv tíz meséjében különös dolgok történnek meg Balázzsal, s mindenik tág teret nyújt az olvasónak az asszociációra. Nekem például a piros vonatról meg a szippantós autóról az a piros taxi jutott eszembe, amit a szüleimtől megrendeltem, amikor a gyerekkórházból vittek haza. Édesapám el kellett menjen a sorban harmadik Pobedáig, hogy a kedvemre tegyen… Bár az én taxim nem szólalt meg, a Balázs autója, vonatja, sőt papagája viszont beszél – emberi hangon, emberi szavakkal. Mondom én: varázsmesék ezek a Balázs-mesék!

(Százhalombattai Hírtükör, 2014. november)

BÖLÖNI DOMOKOS: Életünk szorításában

Székely Ferenc újabb beszélgetőkönyvéről

Úgy tűnik, Székely Ferenc rátalált pennás jellegű hivatására. Jó pár esztendeje beszélgetőkönyveket ad közre, többnyire születési évfordulójukat ünneplő jeles személyiségeket szólaltat meg. Ez az egyetlen „szervező elv”. Mint a többiben, ez utóbbi kötetében is az irodalmárok „vezetnek”, alanyai között szinte fehér hollónak számít a néprajzkutató, a történész, a fafaragó vagy a festőművész, aki a tollforgatáshoz is ért. Íme a névsor: Albert Ernő, Balla Zsófia, Ana Blandiana, Csire Gabriella, Éltető József, Kedei Zoltán, Kenéz Ferenc, Komoróczy György, Lászlóffy Csaba (alighanem ez az utolsó vele készült beszélgetés), Oláh István, Pál-Antal Sándor, Pethő László Árpád, Pomogáts Béla, Sándor János, Tófalvi Zoltán. Az effajta internetes interjúk kísértő átka a sietség miatti felületesség, ezért a válaszolók aggályosabbja nem is bízza a kérdezőre, hanem mint hajdan Kós Károly, maga olvassa újra és újra, javítgatja, cizellálja válaszait. Sajnos, a terjedelmi korlát miatt mégsem lehet igazán elmélyülni a beszélgetésben. Az interjúalanyok egyike-másika sajnálatosan kiszorult az erdélyi látómezőből, némileg kisétált a nyilvánosságból, vagy a kánon kegyetlensége, a kultúrdivat szeszélye szorította pályaszélre. Kántor Lajos Együtt címmel derűlátó előszót írt a könyvhöz. A címre utalva mondja: „A harangszó messzire hallatszik, és mindenkihez szól. Nincsenek nyelvi határai, csupán földrajziak (távolságok, kilométerekben mérve) – bár a kifinomult fül meghallja, hogy a saját harangjának (a maga szűkebb közösségének) a hangját hozta el a szél, vagy tőle távolabbról harangoznak”. Bár különböző világokat képviselnek, alkotó emberekként: a saját világukat – az mégsem idegen a másikétól, hiszen egyazon kultúra körén belül léteznek, teremtenek, kommunikálnak, és ebben helye van a jeles román költő Ana Blandianának, hiszen költészete nem véletlenül szólal meg időről időre magyar fordításban is. (Az interjúk, öt korábbi kivételével, 2014-ben készültek, és megjelentek a romániai magyar lapokban, legtöbbjük a marosvásárhelyi Népújság Múzsa irodalmi-művészeti mellékletében.)
Ízlelgetés kedvéért három idézet a kötetből: „…látom, hogy az erdélyi kultúra – Reményik Sándor nagyszerű képével – mint Atlantisz hever a mélyben. Az öntudatos magyar fiatal nemzedék jó részének fogalma sincs, kik éltek itt előtte, és miket alkottak. Pedig a nemzetiségi létezés egyetlen esélye a kultúra minden hajszálgyökerének a számon tartása.” (Balla Zsófia)
„Egykori pálya- és egyéb társaim emlékezetéből rendkívül hamar eltűntem. Ha az emlékezők lajstromokat (régi szerkesztői szlengben: telefonkönyveket) írnak, én azokból régóta kimaradok. Néha eltűnődöm: voltam én egyáltalán?” (Éltető József)
„A művész sehonnan sem tud ‘kiszabadulni’. Bármely időben, korban végül is élete szorításában él. Írásbeli értelemben egy cseppet sem érzem magam szabadabbnak most, mint a diktatúra idején, bármily furcsán hangzik is ez. Láttuk, tudjuk: éppúgy megszületnek a diktatúra remekművei, mint ahogy a szabadság fércművei. A gond mindig éppen annak a megírhatatlannak a szorítása, amelyben élünk. De hát nem azért születünk, hogy minél több és több regényt vagy verseskönyvet jelentessünk meg, hanem hogy elmondjuk azt, amiért megszülettünk.” (Kenéz Ferenc)

(Népújság, 2015. május 4.)

OLÁH ISTVÁN: (Udvarhelyi) harangszó a szélben

(Székely Ferenc: Harangszó a szélben)

Ha jól számolom, ez a harmadik beszélgetőkönyve a szerzőnek. Én ugyan inkább évfordulós könyvnek mondom, mert mindegyik beszélgetés egy rendszerint tömör rákérdezésből és egy viszonylag terjedelmes válaszból álló kérdezz-felelek. Az évfordulós interjúműfaj viszont kivétel nélkül mindig kerek évszámhoz kötött, s a kerek túlnyomórészt a 70-edik, ami – ezt is elmondták már számtalanszor s épp a hetveneseknél – jó alkalom a számvetésre, főleg mert ami azután jön, ráadás az immár múló vagy éppen múlt időben összeállt életműre. Ha tehát be akarom zárni a kört, akkor azt mondom, ez a legújabb kötet tulajdonképpen emlékkönyv, mi több, az irodalom is csupa emlékkönyvből áll. Mi a hetvenes-nyolcvanas-kilencvenes évek emlékképeit, szavait, történeteit rögzítettük még a múlt évszázadból. De vannak itt mások is, nem csak írók. A rímfaragók (s ez nem lekicsinylés!) mellett van egy ihletett fafaragó (Sándor János), nyelvművelő (Komoróczy György), irodalomtörténész és –politikus (Pomogáts Béla), néprajzkutató (Albert Ernő), történészek (Pál-Antal Sándor, Tófalvi Zoltán), festőművész (Kedei Zoltán), író és folyóirat-szerkesztő (Csire Gebrtiella), ám azért költőből van a legtöbb (Balla Zsófia, Ana Blandiana, Éltető József, Kenéz Ferenc, Lászlóffy Csaba, Oláh István, Pethő László Árpád). Valószínű, Lászlóffynak ez az utolsó interjúja, nemrég halt meg szinte hetvenhat évesen. A lajstrom nem teljes, a mostani hetveneseknél joggal kérdi, aki kérdi, hol vannak József Attila-díjas, Balassi-kardos költőink. S itt nem csupa kisbetűs nemecsekek jönnek. Egy biztos, nem a kérdezőn, Székely Ferencen múlt, hogy kimaradtak, és az okok találgatásának most nincs értelme. A kötet előszavában írja Kántor Lajos: „A harangszó messzire hallatszik, és mindenkihez szól. Nincsenek nyelvi határai, csupán földrajziak (távolságok, kilométerekben mérve) – bár a kifinomult fül meghallja, hogy a saját harangjának (a maga szűkebb közösségének) a hangját hozta el a szél, vagy tőle távolabbról harangoznak.”Én másként értelmezem ezt az egyetlen képet, nekem a szél nem hozza, hanem épp ellenkezőleg, elviszi a felismerhetetlenségbe a harangszót, ahol már csak csenddé válhat nemcsak a legszebb csilingelés, de még a kolompolás is.
Annak idején az Utunknak, az Igaz Szónak volt hasonló évfordulós rovata, ahol és akkor nem tűnt túlzásnak a túlzó jelzők felbuzgása, úgyhogy valósággal megdicsőült, aki úgy ülte meg hetven évét, hogy még be is került e lapok optikájába. Tán ezért kérdez röviden (és nem jelzősít sehogyan) Székely Ferenc, a többi viszont mind benne van a válaszokban. Vagy csak annyi és mindenképpen úgy, ahogyan az évfordulós személyiség látja és láttatni akarja. A könyv nem valamiféle Együtt!-érzést vált ki belőlem, ahogyan az alaphangot leütő előszó írójából igen. Ellenkezőleg: a műhelyek, még ha egy időben léteztek-léteznek, s egy (egyetemes emberi, mondjuk: közösségi) értelemre is hangoltak, sehol nem zártabbak és különvalóbbak, mint itt. Olyannyira, hogy némelyek egyenesen magányosak. Ha ez enyhíti a kijelentés szikárságát: ez a magány önként vállalt valami. Székely Ferenc érdeme, hogy ebben az így is, úgy is magyarázható alkotói világban lustrát csinál – leltárt, amit időről időre civilnek, katonának kötelezően el kell készítenie – egyébként a lustra régi katonai műszó – tudni, hogy vagyunk, s hogy mire volt, esetleg még mire lesz jó létezésünk és készenlétünk az írásra.
Lábjegyzetként: Székely Ferenc néprajzi író, helytörténész, lapszerkesztő Pusztakamaráson született 1951. június 5-én. A mezőségi Mócson tanult, majd Székelyudvarhelyen, a Mezőgazdasági Szaklíceumban, (a mai Eötvös-iskola jogelődje) végzett. Könyvtárosi szakképesítést szerzett a Babes-Bolyai Tudományegyetem kihelyezett könyvtáros szakán, ma Vadasdon él és az erdőszentgyörgyi líceum könyvtárosa. 1970-től közli – elsősorban néprajzi jellegű – írásait különböző lapokban. A közelmúltban három interjúkötete jelent meg: 2012-ben A megmentett hűség (beszélgetés 25 sóvidéki kortárs személyiséggel), 2014-ben A szülőföld ölében (beszélgetés 10 magyar íróval) és 2015-ben Harangszó a szélben (születésnapi beszélgetések). Utóbbi kötetei Százhalombattán, az Üveghegy Kiadónál jelentek meg. Néhány nappal ezelőtt ezt írta nekem: „Szeretem Székelyudvarhelyt, ott érettségiztem, életre való szép emlékeim vannak, amelyek elkísérnek, s lehetek a föld bármely sarkán, Udvarhely harangjait most is hallom… Talán ezért lett ennek a kötetnek a címe: Harangszó a szélben.”

(Udvarhelyi Híradó, 2015. május 15.)

ZSIDÓ FERENC: Töretlenül

(Székely Ferenc: Harangszó a szélben)

Tizenöt alkotóval – íróval, költővel, képzőművésszel, vagy éppen a humántudományok valamely ágazatának művelőivel – készített születésnapi beszélgetést Székely Ferenc, majd rendezte kötetbe Harangszó a szélben* cím alá. Szép vállalkozás, szép gesztus: hisz nemegyszer azt látjuk, hogy a pályájuk végéhez közeledő, vagy legalábbis annak delén túl lévő szerzők (a meginterjúvolt személyek hetven-hetvenöt vagy nyolcvan évesek) gyakorta úgy érzik, a világ túl nagyot változott, elfordult tőlük, emiatt keserűség és elbizonytalanodás vehet erőt rajtuk. Ilyen helyzetben jól jön minden pozitív jelzés, például egy ilyen „ünneplő interjú” is. Egyébként – hogy az iménti teóriát máris cáfoljam – az itt megszólaltatott alkotók egyikén sem érezhető megfáradás, elbizonytalanodás, annál több lendület, tetterő, további alkotókedv. Íme a névsor: Albert Ernő (néprajzkutató), Balla Zsófia (költő), Ana Blandiana (költő), Csire Gabriella (író), Éltető József (költő), Kedei Zoltán (festő), Kenéz Ferenc (költő), Komoróczy György (nyelvművelő), Lászlóffy Csaba (költő-író), Oláh István (költő), Pál-Antal Sándor (történész), Pethő László Árpád (költő), Pomogáts Béla (irodalomtörténész), Sándor János (fafaragó), Tófalvi Zoltán (történész-író). A listán végigtekintve láthatjuk, hogy a szépírók vannak túlsúlyban, de a kép színes. Az előszót jegyző Kántor Lajos így fogalmaz: „A megkérdezettek, nem annyira koruk, mint inkább foglalkozásuk, lakóhelyük szerint, különböző világokat képviselnek – alkotó emberek lévén, a saját világukat. Ez a saját világ azonban nem idegen a másikétól, mindenekelőtt azért nem, mert a magyar kultúra körén belül léteznek, teremtenek, kommunikálnak. De mindjárt hozzátenném, ebben a felvonulásban érdemi helye van a román költőnőnek, Ana Blandianának (…)”.
Székely Ferenc gyakorlott újságíróként jól felkészülten kérdez, érezhető, hogy elmélyülten ismeri interjúalanyai sorsát, műveit. Bár vannak visszatérő, sematikus kérdések, ezek nem zavarók, inkább áttekinthetőbbé és összevethetőbbé teszik az egyes életpályákat. Jellemzően életút-beszélgetések ezek, összegző, értékelő jellegűek. Többnyire a teljes pályaív kirajzolódik: gyermekkori élmények, iskoláztatás, mesterek, szellemi központok, barátságok, művek, munkahelyek, alkotói hitvallások. Olykor döbbenetes részleteket olvashatunk – elég arra gondolnunk, hogy mindannyiuk pályaívében cezúraként van jelen a kommunista rezsim. Ennek ellenére a beszélgetések hangulata nem siránkozós. Székely Ferenc tapintatosan, de megpróbálja kihozni az alkotókból pályájuk sommáit: a pozitívumokat, megvalósításokat, és a kudarcokat, frusztrációkat egyaránt. A megkérdezettek mindegyike nyitott, önelemző, már-már gyónásszerűen őszinte, letisztultan, higgadtan képes végigtekinteni az elmúltakon. Nincsenek vádak, csak józan következtetések. Jól mondják: ebben a korban már mindenki tudja, mit ér és hol a helye, ez ad egyfajta nyugodtságot. Anélkül, hogy – helyszűke miatt – az egyes interjúkat külön méltatnám, vagy bármelyiket kiemelném, jólesően állapítható meg az optimizmus, az életkedv. Amint erre följebb is utaltam, a megkérdezettek többségének további tervei, elkészítendő munkái vannak, szó sincs az öregségből fakadó megfáradtságról, rezignációról. Inkább csak arról, hogy ami eddig volt, az kötelez a folytatásra.
Jó az, hogy megszületett ez a kötet, jó az, hogy Székely Ferenc újra fókuszba helyezte az „ezüstgeneráció” néhány prominens tagjának életművét. Olykor hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy újat, ergo nagyot csak fiatal művészektől várhatunk, és hetven fölött már „lefutott pályáról” beszélhetünk. A kötetben szereplő szerzők utóbbi években megjelent alkotásai rácáfolnak erre, bizonyítva, hogy bizony az összegző művek gyakorta csak az életpálya végén születnek meg. Ezért hát a magam részéről a megszólaltatott szerzőknek további alkotóerőt kívánok, Székely Ferencnek pedig azt, hogy immár hagyományt teremtve a születésnapi beszélgetésekből, folytassa a sorozatot!

(Agria, 2015/2.; Háromszék, 2015. június 20.)

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás